در حال بارگذاری

اشرف غنی خواستار نظارت اتحادیه اروپا در روند انتخابات افغانستان شد