در حال بارگذاری

اشتغالزایی برای ۱۸ هزار نفر با بازگشت ۱۳۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید