در حال بارگذاری

اسپوتنیک ناو گروه آمریکایی وارد خاورمیانه شد