در حال بارگذاری

اسلام آباد کمک های پاکستان به آوارگان فلسطینی افزایش یافته است