در حال بارگذاری

اسرائیل یک تانک مرکاوای خود را به موزه ای در اردن هدیه داد