در حال بارگذاری

استقرار 3 بمب افکن b 2 آمریکا در ایالت هاوایی درپی افزایش تنش ها با چین