در حال بارگذاری

استقرار نیروهای عراقی در مرز با ترکیه به دستور العبادی