در حال بارگذاری

استان بوشهر باید برای میزبانی از رئیس جمهوری آماده باشد