در حال بارگذاری

از سرگیری عمره مفرده از محورهای مذاکرات ایران و عربستان است