در حال بارگذاری

اروپایی ها اهل حرفند نه عمل و هیچ چیزی به نفع ایران عملیاتی نخواهد شد