در حال بارگذاری

ارسال ۶۲ مصوبه از مجلس به شورای نگهبان در یک سال گذشته تائید ۲۸ مصوبه در مرحله اول