در حال بارگذاری

ارزش تولیدات عشایر شهرستان آبدانان ۸۷ میلیارد تومان در سال است