در حال بارگذاری

اردوغان برای مقابله با ظالمان در فلسطین دعا کافی نیست نیاز به ارتش و سلاح است