در حال بارگذاری

اردوغان برای عقب نشینی نیروهای آمریکا از سوریه آمادگی داریم