در حال بارگذاری

ارتفاع برف در منطقه تاراز خوزستان به بیش از یک متر رسید