در حال بارگذاری

ارتفاع برف در این منطقه به 1 متر رسید