در حال بارگذاری

ارتش سوریه وارد یک منطقه کلیدی در غوطه شرقی شد