در حال بارگذاری

ادامه آتش سوزی در بخش عراقی هورالعظیم سوختن گاومیش ها به دلیل آتش سوزی در بخش ایرانی هور