در حال بارگذاری

اختلاف دو خانواده بر اثر قتل در ملکشاهی با صلح و سازش خاتم شد