در حال بارگذاری

احداث کارخانه بازیافت زنجان در گرو تصمیم وزارت نیرو است