در حال بارگذاری

احتمال پیوستن حکمتیار به جریان اپوزیسیون دولت در افغانستان