در حال بارگذاری

احتمال بازگشت مدافعان کناری پرسپولیس به ترکیب اصلی همتی و ربیع خواه نیمکت نشین می شوند