در حال بارگذاری

اتمام واحد های مسکونی شهر های کرمانشاه تا پایان نیمه اول سال آینده اعطای زمین به مستاجران صحت ندارد