در حال بارگذاری

اتحادیه اروپا حاکمیت اسرائیل بر اراضی اشغالی ۱۹۶۷ را به رسمیت نمی شناسیم