در حال بارگذاری

آیت الله مرتضی تهرانی در دیدار خبرنگاران تسنیم امام راحل تمام وجودش در اختیار خدا بود مدیریت آیت الل