در حال بارگذاری

آیت الله جوادی آملی مشکلات کشور از بی عرضگی و بی مدیریتی است