در حال بارگذاری

آنهایی که گفتند مردم پشت تیم ملی نیستند عذرخواهی کنند حسینی بعد از خط خوردنم برخی جو را خراب کردند