در حال بارگذاری

آمریکا مثل شمشیربازی است که سلاح از دستش افتاده و فقط عربده می زند جواب جنگ روانی دشمن جنگ روانی است