در حال بارگذاری

آمریکا سفیر تشکیلات خودگردان را اخراج کرد