در حال بارگذاری

آمریکا تحریم شرکت چینی مرتبط با ایران را لغو کرد