در حال بارگذاری

آمریکا با تحریم اقتصادی نمی تواند ایران را تحت فشار قرار دهد