در حال بارگذاری

آمریکا از شکست های پیاپی سیاست های خود در منطقه درس بگیرد