در حال بارگذاری

آمريکا نماينده ساف در واشنگتن و خانواده اش را اخراج کرد