در حال بارگذاری

آلبا خروج آلمان از جام جهانی تاثیری روی بایرن مونیخ نخواهد داشت