در حال بارگذاری

آفریقا امضای توافق صلح اتیوپی و اریتره با حضور شاه سعودی